ข้อร้องเรียน

No.วันที่เอกสารYearMonthชื่อเรื่องDownload
1รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนโหลดเอกสาร
2ระเบียยปฏิบัติข้อร้องเรียนโรงพยาบาลพะโต๊ะโหลดเอกสาร
3ช่องทางการรับข้อร้องเรียนโหลดเอกสาร
4หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่โหลดเอกสาร
5 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการการทุจริตและประพฤติมิชอบโหลดเอกสาร