คู่มือการปฏิบัติงาน

No.วันที่เอกสารYearMonthชื่อเรื่องDownload
1การแสดงหลักฐานการแสดงตัวบุคคลเพื่อใช้สิทธิการรักษาพยาบาลโหลดเอกสาร
2ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอกโหลดเอกสาร
3จุดคัดกรองผู้ป่วยโหลดเอกสาร
4ผู้ป่วยที่ได้สิทธิ เข้ารับการตรวจรักษาก่อนโหลดเอกสาร
5ตารางการให้บริการกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโหลดเอกสาร
6ขั้นตอนรับบริการในคลินิค กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโหลดเอกสาร
7ขั้นตอนให้บริการงานห้องคลอดโหลดเอกสาร
8ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยห้องคลอดโหลดเอกสาร
9ขั้นตอนขอรับบริการห้องทันตกรรมโหลดเอกสาร
10อาการฉุกเฉินวิกฤตโหลดเอกสาร
11ข้อควรรู้ก่อนโทร 1669โหลดเอกสาร
12ขั้นตอนการปฏิบัติงานยานพาหนะโหลดเอกสาร
13การจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงโหลดเอกสาร
14การจัดทำแผนจัดหางบลงทุนระดับโรงพยาบาลโหลดเอกสาร
15กระบวนการซ่อมบำรุงโหลดเอกสาร
16กระบวนการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุประจำปี (วัสดุสำนักงาน-เงินบำรุง)โหลดเอกสาร
17กระบวนการควบคุม เก็บรักษาวัสดุทั่วไปโหลดเอกสาร
18กระบวนการปฏิบัติงานการเบิก-จ่ายวัสดุทั้วไปโหลดเอกสาร
19กระบวนการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลโหลดเอกสาร
20กระบวนงานการจัดทำแผนซื้อยา เงินบำรุงโหลดเอกสาร
21กระบวนการควบคุม เก็บรักษาเวชภัณฑ์ยาโหลดเอกสาร
22กระบวนการปฏิบัติการเบิก-จ่ายยาโหลดเอกสาร
23กระบวนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุทันตกรรม วัสดุเอ็กซเรย์)โหลดเอกสาร
24กระบวนการขั้นตอนการเอกซเรย์ฟัน และเก็บฟิล์มโหลดเอกสาร
25กระบวนการควบคุม บำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์โหลดเอกสาร
26กระบวนการซ่อมบำรุง ทันตกรรมโหลดเอกสาร
27กระบวนการควบคุม เก็บรักษา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์โหลดเอกสาร
28กระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์โหลดเอกสาร
29กระบวนการพยาบาลงานผู้ป่วยนอกโหลดเอกสาร
30กระบวนการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินโหลดเอกสาร
31กระบวนการการพยาบาลผู้คลอดโหลดเอกสาร
32กระบวนการการพยาบาลผู้ป่วยในโหลดเอกสาร
33คู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจโหลดเอกสาร
34คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนปีงบประมาณ 2564โหลดเอกสาร