ข้อมูลพื้นฐาน

No.วันที่เอกสารYearMonthชื่อเรื่องDownload
1นโยบายโรงพยาบาลพะโต๊ะโหลดเอกสาร
2อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งโหลดเอกสาร
3ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโหลดเอกสาร
4ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560โหลดเอกสาร
5แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 รพ.พะโต๊ะโหลดเอกสาร
โหลดเอกสาร
6วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม-MOPH-ยุทธศาสตร์โหลดเอกสาร
7จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุขโหลดเอกสาร
8รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561โหลดเอกสาร
9ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตโหลดเอกสาร
10รายชื่อผู้บริหารโรงพยาบาลโหลดเอกสาร
11นโยบายของผู้บริหารโหลดเอกสาร
12โครงสร้างหน่วยงานโหลดเอกสาร
13หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดต้ังโหลดเอกสาร
14กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานโหลดเอกสาร
15ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโหลดเอกสาร
16ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ในโรงพยาบาลโหลดเอกสาร
17วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิคม ของโรงพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขโหลดเอกสาร
18ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวมโหลดเอกสาร
19พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562โหลดเอกสาร
20ประมวณจริยาธรรมข้าราชการพบเรือน พ.ศ.2552โหลดเอกสาร
21ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ ฯ 60โหลดเอกสาร
22อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโหลดเอกสาร
23จรรยาบรรณกระทรวงสาธาณณสุขโหลดเอกสาร
24แผนยุทธศาตร์-รพ.พะโต๊ะ 2564โหลดเอกสาร
25แผนปฏิบัติบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564โหลดเอกสาร