ช่องทางติดต่อ

โรงพยาบาลพะโต๊ะ 138 หมู่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊พ จังหวัดชุมพร 86180

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลพะโต๊ะ
077-539044 ถึง 6 ต่อ 101,102

เบอร์เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
งานบริหาร 089-8715442
กลุ่มงานเวชฯ 081-8918838
ผู้ป่วยใน 087-6236945
ผู้ป่วยนอก 081-3973709
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 087-6236385
เภสัชกรรม 081-3975339
ทันตกรรม 080-5201253

Email
phato.hos@gmail.com