วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่รวมพลังภาคีเครือข่าย
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

...

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
3.ส่งเสริมศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน

...